ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ
Όλα τα είδη τιμολογούνται σε τρέχουσες τιμές εκτός από τα είδη για τα οποία η τιμή μας είναι κατ' ευθείαν χονδρικής ή προκύπτει από γραπτή προσφορά βάσει ποσοτήτων.
Η έκπτωσή σας ισχύει για  όλα τα είδη που δεν έχουν κατ' ευθείαν ειδική τιμή πώλησης χονδρική & φαίνεται κατ' είδος στο τιμολόγιο.
Οι όροι συνεργασίας μπορεί να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή γι' αυτό θα σας συμβουλεύαμε να επικοινωνείτε με τον πωλητή σας για την επιβεβαίωσή τους.ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Η αποστολή της παραγγελίας σας μπορεί να γίνει:
-  με φαξ στους αριθμούς 210-3428691 & αν αυτό είναι κατειλημμένο στο 210-3428692
-  με e-mail στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: sales@topelcom.gr & info@topelcom.gr ή στα e-mails των πωλητών σας
- χρησιμοποιώντας το λογαριασμό σας & το σύστημα ηλεκτρονικής παραγγελίας μέσα από τον δικτυακό τόπο της εταιρείας www.topelcom.gr
- μέσω του τμήματος εξυπηρέτησης πελατών στο τηλέφωνο 210-3428690/693.

Για την ταχύτερη & ασφαλέστερη εξυπηρέτησή σας προτείνουμε την αποστολή των παραγγελιών σας γραπτώς αναφέροντας:
- τον κωδικό TOP & τον κωδικό είδους
- την ακριβή περιγραφή των προϊόντων καθώς & την ακριβή ποσότητα που θα θέλατε να προμηθευτείτε.
  Αν αυτή δεν αναφέρεται θα σας σταλεί το MOQ (Ελάχιστη Ποσότητα Παραγγελίας).ΠΑΡΑΔΟΣΗ / ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Tα εμπορεύματα ταξιδεύουν για λογαριασμό & με ευθύνη του αγοραστή & ουδεμία ευθύνη φέρει η εταιρεία μας για τυχόν απώλεια ή καταστροφή κατά την μεταφορά τους.
Η ασφάλιση των εμπορευμάτων μπορεί να γίνει μόνον μετά από γραπτό αίτημα & χρέωση του αγοραστή.
Η αποστολή των εμπορευμάτων στην έδρα σας μπορεί να γίνεται με τα μεταφορικά μέσα της εταιρείας μας αν η έδρα σας είναι εντός του ορίου εξυπηρέτησης (Αθήνα) ή στην έδρα των μεταφορικών εταιρειών για αποστολές εκτός Αθηνών.
Και στις δυο περιπτώσεις προϋπόθεση αποστολής είναι η καθαρή αξία του τιμολογίου να μην είναι μικρότερη της αξίας των 200 ευρώ ανά αποστολή.
Για παραδόσεις επί της έδρας μας (παραλαβή από τους ίδιους ή παραλαβή από μεταφορέα σας) η αξία μειώνεται στα 50 ευρώ καθαρή αξία χωρίς ΦΠΑ που είναι & η μικρότερη αξία τιμολόγησης.
Εναλλακτικά &  αν η καθαρή άξια είναι μικρότερη των 200 ευρώ, έχει εξασφαλιστεί ειδική συμφωνία με εταιρεία ταχυ-αποστολής με χρέωση του παραλήπτη με τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών. Διαφορετικά η παραλαβή των εμπορευμάτων μπορεί να γίνει από την έδρα μας κατόπιν συνεννόησης.ΟΡΟΙ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ

Η αποδεκτή διαδικασία επιστροφής προϊόντων, που έχουν αγοραστεί από την εταιρία μας, είναι η εξής:

• Επιστροφές προϊόντων γίνονται δεκτές εντός 30 ημερών και μόνο, από την ημερομηνία έκδοσης του δελτίου αποστολής
• Το κόστος βαρύνει πάντα τον αποστολέα εκτός αν αποδεδειγμένα πρόκειται για λάθος εκτέλεσης της παραγγελίας. Στην περίπτωση αυτή η εταιρία μας επιβαρύνεται το κόστος αποστολής
• Η συμπλήρωση του εντύπου RMA πρέπει να γίνεται σωστά και σε όλα τα πεδία (Αριθμός τιμολογίου, ημερομηνία αγοράς, λόγος επιστροφής κλπ.). Η αποστολή του πρέπει να γίνεται μέσω fax στο 210 - 3428691 ώστε να λαμβάνετε απαραίτητα αριθμό RMA
• Αφού λάβετε τον σχετικό αριθμό RMA, θα πρέπει να σφραγίζετε πάντα το έντυπο και να κάνετε την αποστολή σας με πρακτορείο που θα μας γνωστοποιείτε εφόσον η αποστολή είναι προπληρωμένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 - 3428690 (εσωτ.20)
• Εάν η μεταφορά πρόκειται αποδεδειγμένα να χρεωθεί στην εταιρία μας, η επιλογή του τρόπου μεταφοράς θα γίνεται από εμάς και θα σας υποδεικνύεται το όνομα του πρακτορείου που θα χρησιμοποιήσετε.
• Σε κάθε περίπτωση επιστροφής ελαττωματικών προϊόντων πρέπει να αναγράφεται, ευκρινώς, στο δελτίο αποστολής, στην θέση "σκοπός διακίνησης", η φράση "προς έλεγχο", ώστε να αποφευχθούν φορολογικές παραβάσεις


Καμία επιστροφή δεν θα παραλαμβάνεται εφόσον δεν τηρηθούν οι παραπάνω διαδικασίες

Επιπλέον δεν θα παραλαμβάνονται είδη: 

• που δεν συνοδεύονται από δελτίο αποστολής
• τα οποία μεταφέρονται σε συσκευασία η οποία δεν διασφαλίζει την σωστή μεταφορά τους
• που για οποιοδήποτε λόγο είναι μη χρησιμοποιημένα και επιστρέφονται, ενώ η συσκευασία εργοστασίου είναι κατεστραμμένη ή αλλοιωμένη.

Σε περίπτωση αναγκαστικής επιστροφής πέραν των 30 ημερών και μέχρι τις 60 ημέρες η αξία του πιστωτικού θα είναι κατά 20% μικρότερη και από τις 60 έως τις 90 ημέρες θα είναι 30% μικρότερη, της αξίας αγοράς των προϊόντων. Πέραν των 90 ημερών από την ημερομηνία αγοράς, δεν θα γίνεται καμία επιστροφή δεκτή.

Οι επιστροφές για έλεγχο-επισκευή δεν έχουν χρονικό περιορισμό, δεν θα υπερβαίνουν όμως τα 2 χρόνια που είναι και ο ανώτερος χρόνος εγγύησης των προϊόντων από την ημερομηνία τιμολογίου.

Παρακαλούμε να αναφέρεται πάντα η βλάβη του προϊόντος που επιστρέφεται διότι στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται πως δεν υπάρχει δυσλειτουργία ή ότι η βλάβη οφείλεται σε λανθασμένη χρήση, θα υπάρχει χρέωση.

Σημείωση επιστροφές ειδών που αγοράστηκαν από προσφορές της κατηγορίας "ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΚΟΜΜΑΤΙΑ - ΕΞΥΠΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ" δεν γίνονται αποδεκτές.

Σας παρακαλούμε θερμά να τηρείτε αυστηρά τις ακόλουθες διαδικασίες που ορίζονται από το σύστημα διαχείρισης ISO 9001:2008 με το οποίο είναι πιστοποιημένη η εταιρεία μας.ΤΡΟΠΟΙ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ

Η εταιρεία μας συνεργάζεται με όλα τα τραπεζικά ιδρύματα ώστε να διευκολύνει την εξόφληση των υπολοίπων μέσω λογαριασμών όψεως.
Σε αυτή την περίπτωση σας παρακαλούμε να αναγράφετε ευκρινώς την πλήρη επωνυμία της εταιρείας σας & να ζητάτε αποδεικτικό κατάθεσης.
Σε κάθε περίπτωση η είσπραξη των υπολοίπων αποδεικνύεται είτε με την απόδειξη είσπραξης της εταιρείας είτε με το αποδεικτικό κατάθεσης της τράπεζας.
Η αποστολή των επιταγών θα γίνεται με χρέωση του λογαριασμού μας & μόνον με τις εταιρείες ταχυ-αποστολής που συνεργάζεται η εταιρεία μας & για τις οποίες θα ενημερώνεστε από την υπεύθυνη συμφωνίας των υπολοίπων.
Σε αντίθετη περίπτωση η χρέωση θα βαρύνει τον αποστολέα.
Είναι πλέον επιτακτική ανάγκη, η εξόφληση των τιμολογίων να είναι σύμφωνη με τους όρους εμπορικής πολιτικής που έχουν συμφωνηθεί και αναφέρονται στο τιμολόγιο πώλησης κάτω αριστερά. Οποιαδήποτε παρέκκλιση θα μας αναγκάζει στην χρέωση τόκων για όσο χρονικό διάστημα υπερβαίνει τον συμφωνηθέντα χρόνο.
Επιπλέον, ορίζεται όριο πίστωσης ανοικτού λογαριασμού (Πλαφόν) συμπεριλαμβανόμενων & των μεταχρονολογημένων  επιταγών, το οποίο είναι &  το όριο τιμολόγησης.